Dobré odpoledne, je sobota 23.3.2019, svátek má Ivona, zítra Gabriel

Partner klubu

MĚLNICKÝ POHÁR - Pravidla

Nadřazená kategorie: Mělnický pohár Kategorie: Mělnický pohár 2018

 

HRACÍ PLOCHA

 • Zápasy turnaje jsou hrány na 3 hřištích (přírodní tráva).
 • Brankové území je totožné s pokutovým územím. Jeho kraje jsou 6 m do strany od každé brankové tyče a 6 m kolmo od branky směrem k půli hřiště. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky, tj. 1 m za brankovým územím. 
 • Rozměr hřiště: 40 x 20 m.
 • Rozměr branky: 5 x 2 m.

 

DÉLKA HRY

 • Délka hrací doby je 2x10 minut
 • Dodržování času je sledováno hlavním rozhodčím a pouze on je kompetentní k posouzení hrací doby.
 • Mezi poločasy není přestávka.
 • Hráči si pouze vymění strany.
 • Čekací doba je max. 5 minut (Případná kontumace 3:0)
 • Time-out není povolen.

POČET HRÁČŮ

 • 5+1, při zahájení hry musí být minimální počet 5 hráčů.
 • Maximální počet hráčů:11! Střídání hokejově. Střídající hráč může nastoupit do hřiště až po překročení postranní čáry odcházejícího hráče. Střídání musí být provedeno na vlastní polovině hřiště! Střídání brankáře podléhá schválení rozhodčího a musí být provedeno v přerušené hře. Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou čtyři (3+1). Pokud zůstanou na hřišti jen 3 hráči, tak bude zápas ukončen. (kontumace 0:3)
 • Pokud při střídání vstoupí náhradník na hřiště dříve, nežli jej střídaný hráč úplně opustí, rozhodčí hru přeruší. Vykáže ze hřiště střídaného hráče, napomene náhradníka žlutou kartou, zahájí hru nepřímým volným kopem prováděným mužstvem, které se neprovinilo z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry. Pokud se v té době míč nacházel v brankovém území (u provinilého družstva), tak se nepřímý volný kop provádí z čáry brankového území. Chyba je vždy na straně náhradníka!
 • Všichni hráči uvedení v zápisu o utkání (tedy i na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání od jeho zahájení až po skončení. Tzn., že může být vyloučen i hráč ze střídačky. 
 • Hráč, který není na soupisce mužstva odevzdané před začátkem turnaje, nesmí do turnaje později nastoupit. při zjištění tohoto provinění, budou všechna taková utkání kontumována ve prospěch soupeře.
 • Není povoleno nastoupit za více týmů jedním hráčem. při zjištění tohoto provinění, budou všechna taková utkání týmu, který postavil hráče jiného týmu kontumována ve prospěch soupeře a hráč vyloučen z turnaje.
 • Kapitán vykonává svou funkci po celou dobu turnaje. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že svou funkci nemůže vykonávat, určí si mužstvo zástupce, který funkci převezme. 

 

VÝSTROJ HRÁČŮ

 • Všichni hráči nastupují v jednotném úboru minimálně horní části těla. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi je zakázáno. Brankář je povinen mít triko odlišné od všech hráčů v poli.
 • Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče a jeho samotného (přívěsky, náušnice, tvrdé fixační obvazy, hodinky apod.)
 • Chrániče nejsou povinné. Nejsou povoleny kopačky se šroubovacími kolíky.
 • Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

 

ROZHODČÍ

 • Rozhodčí má neomezenou pravomoc vyplývající z dodržování pravidel, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře.
 • Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí jsou konečná.
 • Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení hráče sdělí hráči důvod trestu. Totožnost potrestaného musí být mimo veškerou pochybnost.
 • Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.

Rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:

- pokud počet hráčů jednoho týmu klesne pod 3+1

- na zákrok policie

- při násilí páchané na rozhodčím - inzultaci

Inzultací se rozumí: udeření, kopnutí úmyslné vražení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem, kamenem nebo jiným předmětem, plivnutím apod.

- pro špatné povětrnostní podmínky a nezpůsobilost hrací plochy

- odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím ( 1-2 minuty)

- hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni mužstev na výzvu rozhodčího.

- pro trvalý nezájem jednoho nebo obou mužstev na dodržení regulérnosti utkání.

Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče ústně. Toto ústní napomínání a vyloučení má stejnou platnost jako udělení žluté nebo červené karty.

 

MÍČ

 • Týmy musí mít svůj vlastní regulérní míč. Hraje se s míči č. 5 (klasický fotbalový míč).  

 

DOSAŽENÍ BRANKY

 • Branky není možné dosáhnout přímo z autového kopu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu a přímo z výhozu brankáře.
 • Upozornění: branky lze dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu a výkopu brankáře (kop nohou)
 • Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi.
 • O dosažení branky rozhoduje rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné. 

Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do soupeřovy branky přímo:

- z nepřímého volného kopu

- z vyhazování brankáře rukou 

- z autového vhazování 

V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.

Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do vlastní branky : 

- z autového vhazování bez doteku jiného hráče

- ze všech volných kopů

V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop.

 

FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

 • Červená karta = Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale může nastoupit v následujícím utkání! Pokud se chová nesportovně, musí opustit nejbližší okolí hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu dvou minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po dvou minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše některým náhradníkem.
Sankce:
Pokud hráč obdrží žlutou nebo červenou kartu je povinen uhradit sankce. Kartu mohou dostat i hráči na střídačce za nesportovní chování. Sankce je nutné uhradit nejpozději do následujícího utkání svého mužstva, v opačném případě budou mužstvu odečteny 3 body a V PLAY-OFF po uplynutí čekací doby dojde ke kontumaci. 

Pro doplňování hráčů po dvouminutovém trestu platí tyto další zásady:

 • Jestliže obě družstva hrají vinou vyloučení o třech nebo čtyřech hráčích a je dosaženo branky, obě družstva pokračují dále ve stejném poctu hráčů.
 • Jestliže hraje pět nebo čtyři hráči proti třem a družstvo s větším počtem hráčů dosáhne branky, smí družstvo s menším počtem hráčů stav doplnit pouze o jednoho hráče.
 • Jestliže dosáhne branky družstvo menším počtem hráčů, počet hráčů se nemění.
 • pokud jsou vyloučeni z jednoho družstva tři hráči, pak se muže družstvo doplnit na tři hráče na hřišti a třetímu vyloučenému hráči se trest začíná počítat až po skončení trestu prvního vyloučeného.
 • Pokud družstvo nemůže doplnit stav hráčů na potřebný minimální počet čtyř (3+1), pak rozhodčí zápas předčasně ukončí.
 • Hráč, který se zapojuje do hry na místo vyloučeného hráče, tak smí učinit ihned po uplynutí dvou minut trestu.

POKUD HRÁČ FYZICKY NAPADNE ROZHODČÍHO, NEBO BUDE ROZHODČÍMU NAPADENÍM VYHROŽOVAT, BUDE Z TURNAJE VYLOUČENO CELÉ JEHO MUŽSTVO.
POKUD HRÁČ OBDRŽÍ ČERVENOU KARTU ZA OBZVLÁŠTĚ HRUBÉ NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ (např. fyzické napadení soupeře či diváků), je v kompetenci rozhodčích ho ze zbytku turnaje vyloučit.

O trestech za ČK, či jiný přestupek proti pravidlům rozhodne pořadatel na základě výslechu rozhodčích, zástupců zainteresovaných mužstev a případných svědků.

 

POKUTY  

- červená karta 50,-Kč

- kontumace výsledku 100,-Kč

- nejednotné dresy 100,-Kč

- nedonesení míče 100,-Kč

- domluvený výsledek 300,-Kč + disciplinární řízení -3 body v konečné tabulce

Peníze za pokuty budou vybírány u pořadatele (prezentace). Je možné uhradit vratnou zálohu, ze které budou sankce strhávané.

 

ROZEHRÁNÍ MÍČE -  VOLNÉ KOPY

 • přímý kop, z něhož může být dosaženo branky 
 • nepřímý kop, z něhož nemůže být dosaženo branky 
 • Hráči mužstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče, dokud se míč nedostane do hry. Pokud tomu tak není, požádá hráč provádějící kop rozhodčího o určení vzdálenosti a to tak, že zvedne ruku. Výjimku tvoří případ, kdy bránící hráči stojí na brankové čáře. Při porušení vzdálenosti nechá rozhodčí kop opakovat a provinivší se hráče napomene žlutou kartou.
 • Hráč, který provádí kop, se může míče dotknout podruhé až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se mužstvu. 
 • Nepřímý volný kop signalizuje rozhodčí zvednutím ruky. 
 • Mužstvo, které rozehrává míč po jakémkoliv zahájení, či přerušení hry, musí toto rozehrání provést nejpozději do 5 vteřin od okamžiku, kdy je k tomuto rozehrání hráč připraven.
 • Neprovede-li mužstvo rozehrávku do 5 vteřin, rozhodčí přenechá míč k rozehrávce soupeři ze stejného místa (z hranice pokutového území při výkopu od branky). 

 

POKUTOVÝ KOP

 • Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu 8 metrů od brankové čáry. Kromě kopajícího hráče musí být všichni hráči na hřišti, ale mimo brankové území a alespoň 5 metrů od značky pokutového kopu.
 • Brankář musí stát na své brankové čáře. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míčem podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč.
 • Chyba bránícího družstva = jestliže kop neskončil brankou, bude znovu opakován. Pokud padne branka, tak je uznána!
 • Chyba útočícího družstva = opakování kopu jiným hráčem než který pokutový kop prováděl.
 • Ve vyřazovacích utkáních při nerozhodném výsledku se ihned provádějí pokutové kopy. Vždy 3 na každé straně a v případě nerozhodného výsledku vždy po jednom kopu. Kopy provádí v libovolném pořadí hráči, kteří byli v okamžiku utkání na hrací ploše. Hráč může znovu zahrávat pokutový kop až když všech 6 hráčů zahrálo pokutový kop.

 

ROZEHRÁNÍ Z AUTOVÉ ČÁRY

 • Při překročení míče pomezní čáry, následuje autové vhazování. Přímo z autu nemůže být dosaženo branky. V takovém případě se nařizuje výhoz od branky.

 

VÝHOZ OD BRANKY

 • Rozehrává brankář míč ze svého brankového území a to rukou. Brankář může vyhazovat do celého hřiště. Brankář musí míč rozehrát do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč plně v moci uvnitř vlastního pokutového území. Při porušení bude proti brankářovu družstvu nařízen volný nepřímý kop z čáry pokutového území nejblíže místu, kde brankář míč držel.

 

ROHOVÝ KOP

 • Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky. I zde platí pravidlo 5 metrů a čtyřech sekund na rozehrání míče.
 • Výkop od branky 
 • Přejde-li míč brankovou čarou mimo prostor branky vinou útočícího mužstva, provádí se rozehrávka od branky. 
 • Míč se dostává do hry teprve když opustí pokutové území. 
 • Z výkopu od brány lze hrát míč přes půlící čáru. 

 

HRA BRANKÁŘE  

 • Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje (nevztahuje se na přihrávku povolenými částmi těla).  
 • Brankář smí hrát rukou pouze v pokutovém území. 
 • Míč vhozený spoluhráčem z autového vhazování nesmí chytit rukou. Při porušení těchto ustanovení nařídí rozhodčí přímý volný kop z místa, kde brankář míč zachytil rukou a potrestá brankáře žlutou kartou.
 • Brankář smí hrát míč vzduchem přes půlící čáru.

 

Postavení mimo hru 

 • Postavení mimo hru v malé kopané neexistuje.

 

POSTUPY A POŘADÍ :

 • větší počet získaných bodů ve skupině
 • větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
 • větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl branek ze všech utkání ve skupině
 • větší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
 • v základních skupinách los a v k.o. systému 3 penalty a poté po jedné do rozhodnutí (viz,. pokutové kopy) 

Ze základních skupin postupují 2 týmy a nejlépe umístěná družstva na třetích místech podle následujících kritérií:

 • větší průměr počtu dosažených bodů na jedno utkání
 • větší průměr rozdílu vstřelených a obdržených branek
 • větší průměr vstřelených branek
 • los

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, pravidel a hřiště (a to i v průběhu turnaje).

V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách informováni.

Turnaj není pojištěn a všichni startují na vlastní nebezpečí! Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním.

 

Další opatření

K dispozici jsou 2 kabiny se sprchou pro mužské týmy a dvě kabiny se sprchou pro ženské týmy. Kabiny budou po celou dobu turnaje odemčené a přístupné pro všechny týmy. Pořadatel nezodpovídá za zajištění osobních věcí včetně cenností.

 

Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy.

Povinností vedoucího či kapitána je seznámit s těmito pravidly všechny hráče.

Partneři klubu

msmt 1melnik 01 logost krajNadaceCEZ

Adresa

FC Mělník
Řipská 3378, Mělník 276 01

IČO: 27026213

Příspěvky:
č. ú.: 51-2741100227/0100

Variabilní symbol: R.č.